วันที่   13   มีนาคม   2567
เวลา
เลขทะเบียนรถ
พนักงานขับรถ
สถานที่
ผู้จองรถ
 07.00   1นง7418 กรุงเทพมหานค   นายสุพจณ์ มะโนภัย  โรงเรียนชิตใจชืิ่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   นางฉัตรอำพร หาญประสพ
 07.00   1นง7418 กรุงเทพมหานค   นายสุพจณ์ มะโนภัย  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี1   นางสาวเจือจันทร์ กล่อมสุวรรณ
 13.00   1นง7418 กรุงเทพมหานค   นายสุพจณ์ มะโนภัย  ห้องประชุม ๔o๓ (ทวารวดี) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี   นางสาวเจือจันทร์ กล่อมสุวรรณ